Niềm tin tưởng và sự tha thứ

Tha thứ không là điều chúng ta làm cho người khác. Chúng ta tha thứ vì lợi ích của chính mình—để có được lại sự lành mạnh và tiếp tục tiến bước trên cuộc sống.

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6:8)

Trọng tâm của mọi lời dạy của Chúa Giêsu là chúng ta có người Cha trên trời. Điều này phải ảnh hưởng chúng ta trong mọi sự.

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không dựa vào một công thức có phép thần thông, một dãy những lời đã viết sẵn. Chúng ta nói chuyện với Cha chúng ta từ trái tim của mình.

Đừng lải nhải nhiều lời… Thiên Chúa chỉ nghe những gì trái tim nói. Nếu lời của chúng ta trống rỗng, không có ao ước thực sự, thì không có lời cầu nguyện.

“Cha anh em biết.” Thật là những lời có nguồn an ủi vô tận—mỗi từ thật là quý báu; nhưng là cũng là một lời yêu cầu tuyệt đối—“Cha các con biết…nhưng các con thì không.”

Cầu nguyện không là về nói với Chúa những cần thiết của chúng ta, nhưng là để Ngài nói với chúng ta; và Ngài nói với chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Cần thiết quan trọng bao gồm mọi cần thiết là nước của Chúa sẽ đến trong chúng ta; rằng mọi sự trong chúng ta phải hoàn toàn quy phục thánh ý của Thiên Chúa.

Rồi Ngài đưa ra một đòi hỏi cụ thể để điều này được là như vậy. “Xin tha thứ như chúng con tha thứ.”

Từ chối để tha thứ có nghĩa là Cha chúng ta sẽ không tha thứ cho chúng ta. Tha thứ cho người khác và những lỗi lầm của họ là để được Cha chúng ta tha thứ cho chúng ta.
Thiên Chúa sẽ không tha thứ chúng ta nếu chúng ta không tha thứ. Ngài sẽ không tha thứ vì Ngài không thể. Tình yêu của Ngài không thể thấm nhập vào một trái tim mà đã làm chính nó cứng như đá.  Những oán giận sâu xa, cay đắng, những điều này làm trái tim chúng ta cứng như đá và ngăn chặn mọi lời cầu nguyện chúng ta thốt ra.

“Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em,  nếu anh em không tha thứ cho người khác từ tận đáy lòng mình.” (Mt 6:15)
–Từ Living In Love của Ruth Burrows, OCD